Nieuws tekst

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws.

Cadans Accountants logo
Cadans Accountants
Zoeken op:
Feestelijke zakenlunch vergroot aftrek voorbelasting niet
Een bv die een pand met een woon- en kantoorfunctie krijgt, houdt daar kort na de oplevering een feestelijke lunch met zakenrelaties. AIs de verhuizing van dga van de bv naar het pand vóór die lunch feitelijk al is voltooid, dan leidt het houden van de feestelijke lunch er niet toe dat de bv begint met een volledige aftrek van voorbelasting. Lees verder...
Werkgever mag mondkapje verplichten
Rechtbank Midden-Nederland heeft in een kort geding beslist dat het instellen van een mondkapjesplicht op de werkvloer onder het instructierecht van de werkgever valt. Lees verder...
Rentevoordeel dga hoeft geen verkapt dividend te zijn
Het kan gebeuren dat een aandeelhouder geld van zijn bv leent om dit bedrag vervolgens weer uit te lenen aan een voormalige schuldenaar van de bv. In zo’n geval kan de Belastingdienst besluiten een eventueel rentevoordeel aan te merken als een verkapte winstuitdeling. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt echter dat de fiscus dan eerst moet bewijzen dat de lening van de bv onzakelijk is. Lees verder...
Onvoldoende budget voor subsidieregeling vervanging bestelauto’s
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de subsidieregeling voor de vervanging van bestelauto’s van ondernemers door emissieloze voertuigen, maar vinden het voorgestelde budget daarvoor onvoldoende. De organisaties verwachten problemen als gemeenten in 2025 overgaan tot emissieloze zones. Dit blijkt uit een reactie op de internetconsultatie voor de subsidieregeling. Lees verder...
Grootste cao-loonstijging in twaalf jaar
In 2020 zijn de cao-lonen met 3,0% gestegen. Voor het laatst in 2008 stegen de cao-lonen harder, de toename bedroeg toen 3,3%. Vanaf de eerste helft van 2017, toen de cao-loonstijging 1,3% was, is het percentage opgelopen tot 3,0 in het eerste en derde kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal lag de cao-loonstijging iets lager, namelijk 2,9%. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Lees verder...
Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie start de komende zes maanden als pilot. De webmodule is een online vragenlijst waarmee de opdrachtgever duidelijkheid kan krijgen over de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer. Lees verder...
Splitsingsvrijstelling OVB ook voor vastgoed als belegging
Om te bepalen of voor de overdrachtsbelasting een beroep kan worden gedaan op de splitsingsvrijstelling is de rechtspraak van het HvJ inzake het begrip fusie van belang. Uit die rechtspraak volgt dat de fusierichtlijn ook geldt voor vennootschappen zonder materiële onderneming. Lees verder...
Uitbreiden en later kwijtschelden lening is geen schenking
Een ouder kan via zijn eigen bv geld lenen aan een vennootschap van zijn kind. Is deze lening onzakelijk, dan kan sprake zijn van een verkapte schenking. Maar een uitbreiding van deze lening en latere kwijtschelding hoeft volgens Rechtbank Gelderland geen schenking te vormen. Lees verder...
Corona-overbruggingslening (COL) verlengd
Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen sinds 4 januari 2021 opnieuw de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot 30 juni 2021. Lees verder...
Geen giftenaftrek vanwege ontbreken getekende verklaring
Als een vrijwilliger afziet van een kostenvergoeding voor werkzaamheden voor een ANBI kan hij die niet bedongen vergoeding onder voorwaarden als gift in aftrek brengen op zijn inkomen. De ANBI moet daarvoor een verklaring afgeven. Daarin moet staan dat de belanghebbende zich als vrijwilliger voor de ANBI heeft ingezet en aanspraak kan maken op de in de verklaring genoemde vergoeding. Lees verder...